Home >> Waarom grasklaver?


Waarom grasklaver voor maaiweides?


Gras-rode klaver is eenvoudig in het beheer

Na inzaai (voor eind september) is het beheer niet verschillend van puur gras, met uitzondering van minder kunstmest strooien, minder schudden na het maaien, en het beperken van het weiden van dieren tot maximaal enkele dagen per perceel. Zie ook Teeltinstructies

Gras-rode klavermengsels zijn productiever dan maaiweides met alleen gras bij de huidige bemestingsniveaus

Maaiweides met gras en rode klaver produceren, zonder kunstmest, meer dan puur gras wat volgens de huidige bemestingsnormen wordt bemest (max. 250 kg werkzame N). Aangezien er weinig goede vergelijkingen zijn gemaakt, is het verschil in opbrengst een belangrijk aandachtspunt in het project Klaverklimaat. Gemiddeld bleken de opbrengstverschillen veel hoger: bijna 2 ton ds, ruim 200kg DVE en ruim 1100 kVEM per ha. Zie Resultaten demovelden

Gras-rodeklaver is al op korte termijn rendabel

De opbrengst van maaiweides met gras en rode klaver is (veel) hoger aan die van puur gras, terwijl er (vrijwel) geen kosten voor kunstmest of beregening zijn. Door de hogere productie en de lagere kunstmestkosten is er een voordeel van circa €400 per hectare voor een gemiddeld bedrijf (zie Economie).

Het hogere ruw-eiwit-gehalte kan voor bedrijven met een mestoverschot tot hogere mestafvoerkosten leiden (als het rantsoen niet voldoende kan worden aangepast). Maar het voordeel van een geslaagde gras-rode klaver zal ook onder ongunstige bedrijfsomstandigheden al snel meer dan €70 per hectare zijn.

De lol van grasklaver wordt vooral ook op langere termijn zichtbaar

Op langere termijn worden de voordelen van grasklaver groter: bodemleven en -structuur verbetert en de bodemvruchtbaarheid stijgt (bijv. hoger N-leverend vermogen waardoor bijv. mais die op gescheurd grasklaver land wordt geteeld een hogere opbrengst heeft van circa 10%). Dit is uiteraard wel afhankelijk van de uitgangssituatie: vooral op gronden met een laag N-leverend vermogen, weinig wormen, etc zijn de verbeteringen spectaculair. Op de demovelden waren de verschillen gering.

Grasklaver heeft een gunstig effect op de vetzuursamenstelling van melk

Klaver, en vooral rode klaver, heeft een sterk positief effect op het gehalte meervoudig onverzadigde vetzuren in de melk.

Grasklaver heeft een positief effect op bijen

Vanaf eind juni tot augustus is er vaak weinig voedsel voor bloembezoekende insecten zoals bijen en hommels. Ondanks het regelmatige maaien bloeit klaver vaak wel in deze periode, en vormt zo een welkome voedselbron voor deze nuttige insecten.

Grasklaver is minder gevoelig voor kroonroest

Engels raaigras heeft in de nazomer vaak last van kroonroest; zelfs rassen met een behoorlijke resistentie krijgen onder slechte omstandigheden (nat/warm weer nadat de grasproductie onder stress is komen te staan) toch last van kroonroest. Doordat de stikstoftoevoer naar het gras bij een grasklaverperceel veel geleidelijker gaat (minder stress), is kroonroest daar zelden een probleem.

Gras-rode klaver is minder droogtegevoelig

Vooral rode klaver (met penwortel) is weinig droogtegevoelig. Voor droogtegevoelige percelen is het wel raadzaam om dan ook grassoorten te kiezen die weinig droogtegevoelig zijn (bijv. rietzwenkgras); anders is na een droge periode vrijwel al het gras verdwenen en valt de productie alsnog tegen.

Van gezonde bodem naar goede melk

 

Klaver stimuleert wormen die belangrijk zijn voor diepere beworteling en ontwatering

 

Effect klaver vooral op langere termijn zichtbaar: vergelijk de maïsgroei na 3 jaar mais (boven) en na 3 jaar grasklaver (onder). Grasklaver past dus prima in een vruchtwisseling met mais.