Home >> Veel gestelde vragen


Veel gestelde vragen


Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Let op: we kijken niet meer zeer frequent naar deze vragen (het project is begin 2015 formeel beëindigd). Heeft u een dringende vraag, probeer het dan via een van de projectpartners. Met vriendelijke groet, Jan de Wit, Louis Bolk Instituut

De klaver gaat woekeren; zal ik het wegspuiten? Of helpt doorzaaien ook?

“Mooie resultaten, maar ik vrees dat de klaver gaat ‘woekeren’”. Een veelgehoorde angst als reactie op de mooie resultaten van de demovelden. Maar voor gras-rode klaver voor maaiweides volkomen onterecht: de opbrengst (zowel in ton droge stof als in kg eiwit) is het hoogst bij de veldjes met het hoogste klaveraandeel (66% klaver): ze produceerden 0,7 ton ds en 75 kg DVE per hectare meer dan de gemiddelde grasklaverveldjes.

Maar soms, bijvoorbeeld na een zeer droge zomer, kan het gras echt bijna weg zijn. Wat te doen? Scheuren of “weg-spuiten” is onnodig want doorzaaien van gras in klaver kan prima. Niet alleen is de graszode met veel klaver lekker open, ook kan het gras in het vroege voorjaar (medio maart, bij een paar dagen mooi weer) worden gezaaid als de klaver nog nauwelijks aan het groeien is.  Doorzaaien kan ook na een maaisnede, maar dan moet u geluk hebben met het weer (voldoende vocht).

Kies een BG-mengsel specifiek voor maaien, eventueel met een paar kg kropaar (voor droogte-gevoelige grond). Wilt u het klaveraandeel flink terug zetten (vooral relevant voor percelen die ook beweidt worden maar niet zeer droogtegevoelig zijn): overweeg dan gekruist raaigras. Dit gras groeit zo snel en hoog dat het klaveraandeel behoorlijk zakt (10-20% minder klaver dan bij Engels raaigras). Rietzwenkgras is vanwege zijn trage begingroei niet geschikt voor doorzaai.

En wilt u deze problemen een volgende keer voorkomen: kies dan een ander grasmengsel, met grassen specifiek voor maaien (en eventueel meer droogteresistente grassoorten; zie teeltinstructies)Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

De opbrengst van grasklaver valt bij mij altijd tegen.

Die gemeten opbrengsten lijken prachtig, maar als ik grasklaver maai valt de hoeveelheid grasklaver in de kuil altijd tegen. Volgens mij haal ik dat opbrengstvoordeel nooit op mijn percelen!

Dit is een veelgehoorde klacht. Grasklaver slinkt behoorlijk tijdens de veldperiode, vooral doordat het drogestofgehalte van grasklaver ongeveer 1,5 tot 2,5% lager is dan bij puur gras. Hierdoor wordt zo’n 8 tot 12% minder van een perceel grasklaver geoogst dan te verwachten was op basis van het verse product. Maar daarmee is niet gezegd dat van een perceel gras meer geoogst wordt dan van een perceel grasklaver- alleen dat de hoge verwachting bij grasklaver voor het maaien nooit helemaal waargemaakt wordt. De opbrengsten van de demobedrijven (zie: Resultaten demovelden) zijn in tonnen droge stof weergegeven, en laten dus de verschillen zien van wat er echt in de kuil kwam.

Om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren is het wel belangrijk de veldverliezen te beperken. Die nemen bij grasklaver snel toe als het product droger wordt dan 35% ds. De verliezen kunnen oplopen tot meer dan 0,4 ton ds bij meer dan 45% droge stof. Vooral de breekbare blaadjes van de klaver blijven dan op het veld achter, en daarin zit nu juist de meeste voederwaarde. Daarom is het gewenst in te kuilen bij een drogestofpercentage van maximaal 40%, het schudden en wiersen in grasklaver die al droog is zo veel mogelijk te beperken, en een laag toerental te kiezen wanneer dat toch wordt gedaan.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Hoe kan gras-rodeklaver het beste geconserveerd worden?

Om de holle stengel van de klaver goed te laten drogen is het belangrijk met een kneuzer te maaien. Daarnaast moet niet te droog ingekuild worden (liefst 35-40% ds), zodat er niet teveel lucht in de kuil komt. Conservering is dan meestal geen probleem, en de houdbaarheid van de kuil is vergelijkbaar met gras, ondanks de hogere eiwitgehaltes en de lagere suikergehaltes van gras-klavermengsels.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Gevolgen voor bemesting en afzet van mest

Klaver zorgt voor extra aanvoer van stikstof op het bedrijf. Wat voor gevolgen heeft dat voor bemesting en afzet van mest?

Doordat gras-rode klaver weinig tot geen kunstmest nodig heeft, bespaart u 100-150 kg N uit kunstmest per hectare. Wanneer de kunstmest niet elders gebruikt wordt, levert dat een besparing op van €110,- tot €165,- per hectare (uitgaande van KAS-prijzen van de prijs-informatiedesk van het LEI, 2012, http://bit.ly/1fAzJ1C). Aangezien de mestwetgeving op bedrijfsniveau geldt, mag deze uitgespaarde kunstmest elders op het bedrijf gebruikt worden. Zo kunnen de productie en het ruw-eiwitgehalte op percelen met puur gras stijgen. Echter wanneer het kunstmestgebruik op bedrijfsniveau niet daalt, blijven de positieve klimaateffecten van gras-rodeklaver beperkt.

Door het hogere eiwitgehalte van gras-klaver ten opzichte van puur gras moet mogelijk meer mest worden afgezet: het wordt moeilijker om een rantsoen samen te stellen met 150-160 gr ruw eiwit per kg ds. De kosten van de mestafzet kunnen sterk oplopen: een stijging van het ruweiwitgehalte in het rantsoen van 20g/kg ds kan leiden tot €150,- extra mestafzetkosten per hectare De N-aanvoer kan licht dalen doordat minder eiwitrijk krachtvoer hoeft te worden aangekocht (zie ook FAQ Gevolgen voor de voerkosten).Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Gevolgen voor voerkosten en aankoop van krachtvoer

Gras-klaver heeft een andere samenstelling dan puur gras: een lager VEM-gehalte en een hoger eiwitgehalte. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de aankoop van krachtvoer en voor de voerkosten?

Een succesvolle inpassing in het rantsoen is cruciaal om de grote voordelen van gras-klaver te benutten. De opname van gras-klaver is in het algemeen beter dan op grond van het VEM-gehalte wordt verwacht. Daardoor is de melkproductie op gras-rodeklaver vaak vergelijkbaar met de melkproductie op puur gras: een 5% hogere opname is gemiddeld voldoende om het lagere VEM-gehalte te compenseren. Tegelijk kan dan fors bespaard worden op de krachtvoerkosten omdat er minder eiwitrijke brok nodig is.

Indien de opname niet stijgt (door matige winning of conservering), moet het lagere VEM-gehalte van gras-rodeklaver gecompenseerd worden met krachtvoer om de productie per koe niet te laten zakken. Bij een afname van 40 VEM/kg ds is hiervoor gemiddeld 0,5 kg krachtvoer per 12 kg ds gras-rode klaver nodig, dat kost ongeveer 11 cent, bij het prijsniveau van 2013 (Remmelink, 2013, op www.voederwaardeprijzen.nl). Echter, ook in het geval dat de opname niet stijgt zullen de totale krachtvoerkosten eerder dalen dan stijgen, omdat het krachtvoer minder eiwitrijk hoeft te zijn. Per 11,5 kg ds gras-rode klaver kan één kg zeer eiwitrijke brok vervangen worden door A-brok. Dat levert een besparing op van 11 cent per 11,5 kg ds gras-rode klaver – ongeveer net zoveel als maximaal moet worden uitgegeven voor extra aankoop van krachtvoer door de lagere VEM-gehalten.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Opname van grasklaver; zijn er cijfers over bekend?

Gras-rodeklaver is beter opneembaar dan op basis van het VEM-gehalte te verwachten is. Zowel buitenlands onderzoek (bijv. Frame et al., 1998; Dewhurst et al., 2003 en 2010) als Nederlands onderzoek (bijv. Remmelink, 2000) laat zien dat de opname van gras-klavermengsels hoger is dan van puur gras. Het verschil in opname varieert sterk, grofweg van 4% tot meer dan 30%, en hangt onder meer af van de rest van het rantsoen en de kwaliteit van het gras en de klaver. Essentieel voor een hoge opname is dat de rode klaver niet te droog is en goed geconserveerd, en dat ook de blaadjes (en niet alleen de stengels) zijn geoogst.

Referenties:   Frame J., Charlton J.F.L., L Aidlaw A.S., 1998 – Temperate forage legumes. CAB International, Wallingford;     Dewhurst, R.J., Fischer, W.J., Tweed, J.K.S., Wilkins,R.J., 2003 – Comparison of grass and legume silages for milk production. 1. Production Responses with Different Levels of Concentrate. Journal of Dairy Science 86, 2598-2611.       Dewhurst RJ, Davies LJ, Kim EJ. 2010. Effects of mixtures of red clover and maize silages on the partitioning of dietary nitrogen between milk and urine by dairy cows. Animal May;4(5):732-8.   Remmelink, G., 2000. Meer melk met gras/klaver plus snijmaïs. Praktijkonderzoek veehouderij, Lelystad, Praktijkonderzoek, 3 (2000), 3 - 6.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

De rode klaver is na 2½ jaar bijna verdwenen. Doorzaaien?

Ik had een mooi maaiperceel met grasklaver maar het klaveraandeel liep langzaam terug, en na 2½ jaar is er bijna alleen nog maar gras over. Wat is er aan de hand?

Voorkomen is beter dan genezen: waarschijnlijk heeft u vaak te lichte snedes gemaaid (of langer beweid) waardoor de rode klaver te weinig tijd heeft gehad om de wortelreserves aan te vullen. Gras kan zich na maaien of beweiden sneller herstellen dan klaver. Laat in vervolg minimaal 1-2 keer per jaar een zwaardere snede staan (ruim 3500kg ds per ha) en beweid nooit langer dan 3 dagen per 4 weken.

Wat kan er gedaan worden met het huidige perceel? Als er vooral gras staat moet u het perceel weer gewoon bemesten, maar u kunt ook doorzaaien.Het succes van doorzaaien is wisselend, en afhankelijk van de weersomstandigheden: er moet vooral voldoende vocht aanwezig zijn na kiemen, en de kleine kiemplantjes van rode klaver moeten de concurrentie met het volwassen gras aankunnen.

Hoe doorzaaien? Maai het perceel kort, en geef het gras een stevige behandeling met een wiedeg of acrobat. Zaai direct daarna per hectare circa 8 kg rode en 3 kg witte klaver in met precisie-zaaier of met een kunstmeststrooier (na mengen met graszaad of scherp zand). Rol het perceel om grond aan het zaad te laten kleven. Bemest het gras niet, en laat de eerste snede niet te zwaar worden. De jonge klaver zal namelijk de concurrentie met het oudere gras verliezen wanneer het gras te hoog wordt.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Ik heb gras-rode klaver, maar wil blijvend grasland houden. Hoe pak ik dat aan?

Gras-rodeklavermengsels zijn bedoeld voor maaiweides die meedraaien in een vruchtwisseling, bijvoorbeeld met maïs. Door het uitgebreide wortelstelsel en het binden van stikstof draagt de klaver bij aan het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid van de maïspercelen. Rode klaver is een pionierssoort die het enkele jaren zeer goed doet maar daarna geleidelijk aan verdwijnt.

Als u niet elke 4-6 jaar het grasland wilt scheuren, kunt u rode klaver doorzaaien (zie FAQ “De rode klaver is bijna verdwenen…. Doorzaaien?”). Indien het doorzaaien met rode klaver niet (goed) lukt, eindigt u met een grasperceel met witte klaver, waarvan het aandeel afhankelijk is van de omstandigheden en het management. Witte klaver is gunstig voor het eiwitgehalte van het voer en de bodemvruchtbaarheid maar zorgt niet voor een verhoogde opbrengst zoals rode klaver.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Is een mengsel met rode klaver ook geschikt voor zomerstalvoedering?

Ja, zo'n mengsel is ook geschikt voor gebruik bij zomerstalvoedering. Let er wel op dat er niet alleen maar lichte snedes gemaaid worden: dan verdwijnt de klaver uit het gras. Hou zoveel mogelijk de optimale maaisnede van 2,5 tot 4 ton ds per ha aan. Zie ook "Teeltinstructies".

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Hoe moet ik grasklaver bemesten?

Voor een succesvolle grasklaver is vooral het belangrijk dat de pH en de fosfaat en kali-toestand op orde zijn: een perceel met voldoende klaver hoeft nauwelijks stikstof, want dat bindt de klaver zelf. Alleen drijfmest (±40-60m3 verdeelt over 2-3 keer) is meestal voldoende. Als de fosfaat en kali-toestand hoog zijn is zelfs helemaal geen bemesting noodzakelijk. Kunstmestbemesting voor de eerste snede (±25kg N) geeft een hogere opbrengst van de eerste snede en bevordert de grasgroei. Voor de totaalopbrengst per jaar maakt het vaak weinig uit. Na de 1e snede is kunstmest geheel overbodig, als er voldoende klaver in het perceel staat.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Hoe kan ik onkruid beheersen in een grasklaverweide?

Onkruid in grasklaver lijkt problematisch, want grasklaver heeft vaak een iets opener zode dan puur gras. Bovendien is onkruidbeheersing in grasklaver vrijwel onmogelijk: vrijwel alle effectieve middelen raken ook de klaver. Buttress is een middel wat bij lage dosering wel kan worden toegepast: de klaver heeft er meestal maar een beetje last van; helaas dit middel is te weinig effectief tegen volwassen probleemonkruiden zoals ridderzuring.

Maar het goede nieuws is: onkruid is zelden een probleem in een goed perceel. Er is in het voorjaar vaak wel wat muur, herderstasje, etc. maar de grasklaver groeit veel harder en na de 1e keer maaien is het onkruid verdwenen, ook zonder spuiten.

Ridderzuring kan, zeker in een minder productieve grasklaver, wel een probleem zijn. Volwassen planten kunnen alleen bestreden worden door plekgewijs (met een rugspuit) te bespuiten met MCPP, Starane of Primstar. Dit laatste middel werkt het beste. Indien u veel last van ridderzuring heeft is het een snellere optie om de kiemplantjes van de ridderzuring in de nieuw ingezaaide grasklaver (dus meestal ergens eind maart/april, bij groeizaam weer) te bestrijden met 4liter Buttress per ha. Er wordt een werkzaamheid van 70% geclaimd.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Kan klaver ook in graan gezaaid worden voor GPS, en wat zijn de kosten hier van?

Rode klaver kan ook gemengd worden met zomergraan voor GPS, maar er zijn weinig ervaringen mee die goed onderzocht zijn. In het algemeen: des te meer klaverzaad gebruikt wordt des te eiwitrijker zal de GPS worden. 8-10 kg is waarschijnlijk voldoende, naast 100-160 kg zomergraan per ha. Witte klaver bijmengen heeft geen zin door de korte tijd dat het gewas op het land staat. Aangezien de groeitijd voor graan relatief kort is, is ook de waarde van klaver bijmengen beperkter: pas na 6-8 weken begint klaver enigszins met N-binding. Of dit economisch uit kan is dan ook twijfelachtig en afhankelijk van de prijs van het klaverzaad (die nogal variabel is per jaar) en de waarde van de gebonden stikstof: stel dat de rode klaver in deze korte periode 50-80 kg N bindt dan is de waarde bij de huidige kunstmestprijzen €50 a €80; indien rode klaver zaad €8 per kg kost, zijn de kosten vrijwel gelijk dan de opbrengsten.

Indien u de klaver na de GPS-oogst laat doorgroeien voor een volgende snede (augustus) neemt de waarde uiteraard toe. Maar bedenk wel: onderzaai van (gras)klaver in graan is een moeilijke start voor meerjarig grasland. Het kan goed gaan, maar eigenlijk probeert u twee ruggen uit één varken te snijden. Herinzaai na de graanoogst is zekerder, en het geeft u ook de mogelijkheid om wortelonkruiden nog een keer goed te bestrijden en/of grondwerkzaamheden (bijv. voor verbetering van de ontwatering) onder meestal goede omstandigheden uit te voeren.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Witte klaver bijna verdwenen. Wat kan er aan de hand zijn?

Ik had een prachtig perceel met gras en witte klaver, maar half juni is de witte klaver vrijwel verdwenen. Dit kan allerlei verschillende oorzaken hebben:

• Is de klaver pleksgewijs weg, en zijn er kringen zonder klaver zichtbaar? Dan kunt u een probleem hebben met het klavercysteaaltje. Dit kunt u laten onderzoeken bij o.a. BLGG-AgroXpertus. Dit is alleen te verhelpen door één of meer jaren een tussengewas zoals maïs en/of graan te zaaien, en daarna opnieuw grasklaver in te zaaien.

• Waren de nog aanwezige klaverblaadjes geel of wit, vooral langs de randen, en daarna soms bruin of afstervend? Dan is er kans op een kali-tekort. Laat eventueel een vers gras-klavermonster onderzoeken. Het kaligehalte moet minimaal 20 g K per kg droge stof zijn. Zeker op lichte zandgronden die vrijwel alleen gemaaid worden is de kans op een kali-tekort groot. Bemesten met kali is het advies.

• Droogte-stress: witte klaver blijft een aantal dagen tot weken langer groen dan gras maar kan dan opeens verdwijnen als gevolg van droogte.

• Ook afwisselend vorst en warmere periodes zijn ongunstig voor klaver, net als een zware eerste snede en een lage pH. Vaak verdwijnt witte klaver door een combinatie van deze factoren. Des te meer negatieve factoren, des te sneller is de klaver vertrokken.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Waarom moet er witte klaver bij een maaiperceel ingezaaid worden?

Rode klaver verspreidt zich niet: als deze er niet meer staat (door bijvoorbeeld een matige opkomst of rijschade), dan vestigt deze zich niet vanzelf opnieuw. Om deze ‘lege plekken’ dan van voldoende stikstof te voorzien, ligt bemesting voor de hand. Maar omdat pleksgewijze bemesting erg onhandig is, zal vaak het hele perceel bemest worden. Daarmee verdwijnt één van de grote voordelen van grasklaver. Witte klaver breidt zich wel uit en kan zo de lege plekken opvullen, waardoor u kunt blijven besparen op kunstmest. Daarom wordt aanbevolen om naast rode klaver ook witte klaver te zaaien.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Kan rode klaver beweid worden?

Ja, maar slechts heel beperkt, bijvoorbeeld door rantsoen- of stripbeweiding. Lang en frequent beweiden is funest: nooit meer dan 1 keer en maximaal 3 dagen per 3 à 5 weken. De rode klaver moet bovendien minimaal 1-2 keer per jaar goed kunnen doorgroeien (ruim 3500kg ds per ha) om de wortelreserves aan te vullen. Bovendien is een zode met gras-klaver opener dan een zode met alleen gras. Daardoor is de draagkracht van de zode lager.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Is gras-rode klaver wel smakelijk voor het vee?

Normaal gesproken is gras-rode klaver zeer smakelijk: het wordt meestal zeer goed opgenomen (zie FAQ "Opname grasklaver heel goed"), maar dit is uiteraard afhankelijk van een geslaagde conservering (zie FAQ "Hoe kan gras-rodeklaver het beste geconserveerd worden?").

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Zijn er problemen met aaltjes in grasklaver?

Aaltjes kunnen een probleem zijn in blijvende grasklaverweides: door het klavercysteaaltje kan de klaver verdwijnen, in het begin pleksgewijs. Echter, grasklaver voor maaiweides is per definitie een tijdelijke teelt. De rode klaver, een pionierssoort, verdwijnt na drie tot zes jaar uit het grasland. Gras-witteklaver is ook geschikt als maaimengsel, maar het voordeel van de extra opbrengst die gras-rodeklavermengsels bieden, is er dan niet meer. Wanneer de rode klaver is verdwenen is het tijd de voordelen van de opgebouwde bodemvruchtbaarheid te benutten met een andere teelt. Door drie tot zes jaar te wachten met het telen van een volgende leguminose worden problemen met aaltjes voorkomen. Net als elk gewas kan klaver zorgen voor vermeerdering van bepaalde aaltjes, en andere aaltjes tegengaan. Zie hiervoor het aaltjesschema van PPO op www.aaltjesschema.nl.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Er staat bijna puur klaver, het gras is verdwenen. Wat moet ik doen?

Ik had een mooie grasklaver maar na een droge zomer is het gras bijna verdwenen en staat er vrijwel alleen nog klaver. Wat te doen?

Controleer eerst of u echt teveel klaver hebt. Klaverblaadjes komen altijd boven het gras uit. Ook als u alleen maar klaverblaadjes ziet, kan er onder de klaver nog tot 50% gras staan.

Mocht er echt bijna geen gras meer groeien, dan kan dat komen door de keuze van het mengsel. Mengsels voor blijvend grasland groeien vaak langzamer en komen minder hoog dan maaimengsels. Een volgende keer zou u kunnen kiezen voor een maaimengsel, wat sneller groeit.

Als het gras bijna verdwenen is, loopt de drogestofopbrengst terug. Als u het perceel de eerste jaren nog niet wilt scheuren overweeg dan doorzaaien. Dit kunt u doen na kort maaien voor een vochtige periode in periode mei-augustus:

Gebruik per hectare circa 20-25 kg BG3 (maaimengsel) of een mengsel met circa 50% gekruist raaigras voor een snel en groot resultaat.

Bemest normaal en laat de eerst volgende snede niet te zwaar worden.

Zaai niet door met rietzwenkgras; dit is niet geschikt voor doorzaai vanwege zijn trage begingroei.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Is klaver een optie op veengrond of moerige grond?

Klaver heeft het moeilijk op natte, zuurdere grond. Op veengrond en op moerige grond mineraliseert in de zomer veel stikstof. Daardoor is de toegevoegde waarde van klaver beperkt. Op maaipercelen past nog steeds rode en witte klaver. Het verdient aanbeveling deze percelen te bekalken voor u gaat zaaien. Door een opener zode is de draagkracht van gras-klaver vaak wat lager dan van percelen met alleen gras. Ook is het klaveraandeel in de zode vaak niet helemaal constant. Op weidepercelen wegen deze nadelen vaak zwaarder dan de voordelen.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Ik heb een nat maaiperceel. Heeft grasklaver wel voordelen, en wat moet ik kiezen?

Op een nat perceel zijn de voordelen van grasklaver minder groot. Zeker op moerige en zuurdere grond heeft klaver het moeilijk. Kies eventueel voor een mengsel met 25 kg rietzwenkgras en 20 kg timothee of BG3 naast 4-7 kg rode en 2-3 kg witte klaver. Bekalk zoveel als nodig en mogelijk is voor uw grond (werk de kalk niet diep onder maar hou het zo dicht mogelijk bij het zaad, want vooral de inoculatie door de Rhizobium-bacterien is gevoelig voor te weinig kalk), probeer de ontwatering te verbeteren (rondleggen van het perceel?, greppels graven in laagtes) en zaai op tijd in.

Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.

Ik heb een droogtegevoelig perceel. Welk gras moet ik kiezen naast klaver?

Rode klaver kan met zijn penwortel heel goed tegen droogte. Bij een scherpe droogte kan het gras dood gaan waardoor er alleen klaver overblijft; de productie kan dan alsnog tegenvallen (maar is altijd veel beter dan van een dode grasmat!). U heeft dan de mogelijkheid om het perceel geheel te vernieuwen (zoals u ook bij een puur grasperceel zou moeten doen) of door te zaaien (zie FAQ "Er staat bijna puur klaver...wat moet ik doen?")

Om dit te voorkomen kunt u het best een mengsel met Engels raaigras en droogteresistente grassen kiezen voor een echte productie-topper onder deze omstandigheden. Per hectare zaait u bijvoorbeeld: 25 kg rietzwenkgras en 20 kg BG3 naast 4-7 kg rode en 2-3 kg witte klaver, of 5 kg kropaar naast 30 kg BG 3. Zaai geen gekruist raaigras in, dat overleeft een sterke droogte niet. Eventueel kan 5 kg veldbeemd eenzelfde hoeveelheid BG3 vervangen. Veldbeemd heeft een matige opbrengst maar is een echte zodesluiter voor droge percelen; hierdoor verkruid een perceel niet zo snel na een sterke droogte. Rietzwenkgras en veldbeemd moeten wel vroeg (uiterlijk begin september) gezaaid worden. Zeker voor percelen met rietzwenkgras en kropaar geldt: laat de maaisnedes niet te zwaar worden; 3,5 - 4 ton ds is optimaal. Zwaardere snedes leveren matig verteerbaar voer met veel structuur op.Heeft u een andere vraag? Stel deze aan ons.


Gras: Veel wortelsKlaver: Veel wormenGras-klaver: Wortels + wormen