Home >> Economie >> Achtergrondberekening


Achtergrondberekening


In onderstaande tabel worden de verschillen tussen puur gras en gras-rode klaver wat nauwkeuriger en uitgebreider beschreven.

De tabel laat zien dat het voordeel van gras-rode klaver oploopt tot ruim €396,- per ha per jaar, gebaseerd op de demoresultaten en historische voederwaardeprijzen. Maar wat misschien nog belangrijker is: bij een ongunstig scenario is er met een geslaagde gras-klaver nog steeds een voordeel te behalen van circa €70,- per ha. Uiteraard is er geen voordeel als de gras-klaver niet slaagt. Maar de kans daarop is gering als de paar basisregels voor de teelt in acht worden genomen (zie Teeltinstructies), en de kosten van een mislukte teelt zijn beperkt (circa €70,- extra inzaaikosten).

Kosten-bateneffecten (€/ha/jaar) van geslaagde grasklaver voor maaiweides voor een ‘gemiddeld bedrijf’

Kostenvoordeel

€ 116 Zie onderstaande kostenopbouwtabel. Indien grasklaver al na 3 jaar gescheurd moet worden, blijft er nog steeds een voordeel van €100,- per ha per jaar over.

Waarde extra opbrengst (bij €0,13 per kVEM)

€ 152 Zie onderstaande opbrengsttabel. In het ongunstige geval dat de meeropbrengst slechts 0,5 ton ds is resteert een voordeel van €50,- per ha.

Extra waarde hogere eiwitproductie (bij €1,09 toeslag per kg DVE)

€ 241 Zie onderstaande opbrengsttabel. Ook bij gelijkblijvende DVE is het voordeel nog €110,- doordat de totale DVE-productie per ha hoger is. Het extra voordeel van de veel hogere ruweiwit-productie is niet gewaardeerd omdat dat meestal samenhangt met een hogere DVE-productie, en daar is economisch voordeel voor berekend.

Mestafzetkosten (kostennadeel)

€ 114 4. Hierbij is er voorzichtigheidshalve vanuit gegaan dat 50% van de extra ruweiwit-productie niet gecompenseerd wordt in het rantsoen, en dat dit leidt tot extra mestafzet (à €1,75 per kg N). Voor veel bedrijven is dit een te negatieve inschatting, omdat er geen mestafzet is, of omdat P en niet N bepalend is voor de mestafzet, of omdat de stijging van het ruweiwitgehalte in de mest beperkt blijft door meer snijmaïs en minder eiwitrijk krachtvoer te voeren. In een extreem ongunstige situatie (alle extra ruw eiwit afvoeren en hogere mestafzetkosten per kg N) kunnen de mestafzetkosten met €375 per ha stijgen.

Minder beregening

€ 0 5. Gras-rode klaver produceert goed onder droge omstandigheden. Voor een gemiddelde situatie is dit echter al meegenomen in de extra opbrengst. In extremere situaties kan dit echter ook leiden tot minder beregeningskosten op de maaiweides, wat een extra voordeel geeft van €50,- à €100.

Gemiddeld bedrijfseffect grasklaver voor maaiweides (mogelijke spreiding tussen haakjes)

€ 396 Dit geldt voor een gemiddeld bedrijf. In een ongunstige situatie (lagere meeropbrengst, kortere levensduur, geen hogere opname, geen hoger eiwit, maar dan ook geen extra mestafzetkosten) is een voordeel van €70,- per ha per jaar nog steeds haalbaar.

 

Kosten

Puur gras

Gras - rode klaver

Verschil

Eenmalige kosten

Zaaizaad

€ 170

€ 230

€ 60

Ploegen en inzaaien

€ 215

€ 225

€ 10

Totaal eenmalige kosten

€ 385

€ 455

€ 70 Dit zijn de extra zaadkosten voor klaver op zand, en arbeidskosten voor het goed mengen van het zaad.

Aantal productieve jaren

8 De levensduur van gras-rode klaver is 3-5 jaar bij goed gebruik. Weliswaar komt 2 jaar ook wel voor, maar ook percelen met puur gras zijn lang niet allemaal 8 jaar goed productief.

4

Kosten op jaarbasis

Eenmalige kosten op jaarbasis

€ 48

€ 114

€ 66

Bemesten en meststoffen

€ 396 Dit zijn de kosten voor drijfmestaanwending (65 m3 à €3,-) en voor 150 kg kunstmest-N in vier keer strooien.

€ 189 Dit zijn de kosten voor drijfmestaanwending (65 m3 à €3,-) en één keer 25 kg N uit kunstmest. Dit laatste is vaak niet nodig voor de opbrengst maar soms wel om balans in klaveraandeel te houden.

-€ 178

Onkruidbeheersing

€ 15

€ 0 Bij gras-rode klaver is chemische onkruidbestrijding moeilijk, maar ook onnodig door de hoge productie en de kortere levensduur van de maaiweides.

-€ 15

Oogsten (incl. maaien en schudden)

€ 750

€ 790

€ 40

Totaal kosten op jaarbasis

€ 1.209

€ 1.093

-€ 116

 

Opbrengsten

Puur gras

Gras - rode klaver

Verschil

Droge stof productie (ton ds/ha)

11

13

1,9

Energiewaarde (VEM/kg ds)

916

867

-49

Eiwitwaarde (DVE/kg ds)

74

80

6

Ruw eiwit waarde (RE/kg ds)

169

207

38

kVEM-prod (per ha)

10103

11245

1142

DVE productie (kg/ha)

820

1042

221

RE productie (kg/ha)

1879

2695

816