Home >> Economie


Bedrijfseconomische gevolgen van gras-rodeklaverteelt


Minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder broeikasgasemissies door gras-rode klaver is gunstig, maar wat zijn de economische effecten van de teelt van gras-klaver op bedrijfsniveau? Dat is een vraag die veehouders bezighoudt. Hoe verhouden de lagere kunstmestkosten en de hogere productie van gras-klaver per hectare zich bijvoorbeeld tot de hogere zaadkosten? Het valt niet mee om de economische gevolgen van gras-klaverteelt op bedrijfsniveau in beeld te brengen, omdat elk bedrijf anders is. De volgende berekening gaat uit van de gemiddelde resultaten van de demovelden, historische voederwaardeprijzen, en een gemiddeld bedrijf, en biedt inzicht in de kosten en baten die de teelt van gras-klaver met zich meebrengt.

  • Lagere voerkosten door hogere productie: Bij een productiestijging van 1,9 ton droge stof per ha met 49 g VEM per kg ds minder maar 6 g DVE per kg ds meer dan puur gras, wordt er circa 1140 kVEM en 220 kDVE meer geproduceerd per hectare. Bij een prijs van 13 ct/kVEM en €1,09/kg DVE staat dit gelijk aan circa €393,- per ha.
  • Lagere kunstmestkosten: Per jaar wordt minimaal 125 kg kunstmest en drie keer strooien bespaard. Hiermee bespaart de veehouder ongeveer €200,- per ha.
  • Hogere zaad- en inzaaikosten: Klaverzaad kost circa €70,- per ha per keer inzaaien. Daarnaast blijft gras-rode klaver gemiddeld slechts 4 jaar productief, terwijl een puur grasperceel misschien wel 8 jaar mee kan. De inzaaikosten van gras-klaver zijn dus niet alleen hoger, maar kunnen ook over minder jaren verdeeld worden. Netto kost dit bijna €70 per ha per jaar extra.
  • Hogere mestafzetkosten: De mestafzetkosten kunnen stijgen, doordat het ruw-eiwit gehalte in gras-rode klaver hoger is dan in puur gras. Bij een extra ruw-eiwitproductie van 816 kg per ha en mestafzetkosten van €1,75 per kg N (gebaseerd op BIN), zouden de mestafzetkosten dan met €114,- per ha stijgen. Deze schatting gaat er vanuit dat N bepalend is voor de mestafzet en dat slechts de helft van de extra ruw-eiwitproductie gecompenseerd wordt door minder eiwitrijk krachtvoer, en bv. meer snijmaïs. In veel gevallen echter zal een bedrijf helemaal geen extra kosten hebben. Bijvoorbeeld omdat er überhaupt geen mestafzet is, of omdat de mestafzet niet door stikstof (N) maar door fosfaat bepaald wordt, of omdat het hogere ruw-eiwit gehalte van gras-rode klaver helemaal gecompenseerd kan worden door meer snijmaïs en minder eiwitrijk krachtvoer te voeren.

Conclusie: Wanneer al deze posten meegenomen worden, bedraagt het economisch voordeel van een geslaagde gras-rode klaver op een gemiddeld bedrijf circa €396 per ha.

Zie voor meer info de achtergrondberekening.

Jan de Wit, Petra Rietberg
Maart 2015